Stravovanie dôchodcov a ZŤP občanov

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje stravovanie mobilných dôchodcov s trvalým pobytom na Terase formou poskytovania stravovania (obedov) v zmluvných prevádzkach verejného stravovania:

Stravovacie zariadenie

Cena obeda

Osobný odber

Donáška Kontakt

Jedáleň Vojvodská,

Vojvodská 5, Košice

(Gastroservis MM, s.r.o.)

3,24 € 11:00 - 13:00

1,50 € + 0,30€ obal

+421907588129

Slovenský červený kríž,

Komenského 19, Košice

4,50 € 11:00 - 14:00 nie

+421948443650

+421903782836

Viera Janigová,

Moyzesova 18, Košice

(jedáleň lesy)

4 €
12:00 - 13:00 nie +421915534804
HS Servis s.r.o. Košice
Trieda SNP 88
3,60€ 11:15 - 13:30 nie +421903473880

 

Dôchodca má možnosť sa v týchto stravovacích zariadeniach stravovať priamo alebo môže odoberať obed do vlastných prepravných nádob (obedárov). Obed je potrebné si objednať deň vopred označením zakúpeného stravného lístka.

Oznam pre prevádzkovateľov stravovacích zariadení
Prevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktorí majú záujem zabezpečovať stravovanie formou jedného teplého jedla denne (obeda) pre mobilných dôchodcov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Západ môžu požiadať Mestskú časť Košice-Západ o uzatvorenie zmluvy pre vyplácanie účelového príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov. Za účelom poskytnutia ďalších informácií kontaktujte Sociálne oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ.

Dovoz stravy do domácnosti
Imobilní občania, ktorí nie sú schopní stravovania sa v jedálni osobne, môžu prostredníctvom opatrovateľskej služby požiadať o donášku stravy do domácnosti (uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby je možné iba na základe Rozhodnutia mesta Košice o odkázanosti na opatrovateľskú službu, resp. obce v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu).

Dodávateľom stravy je HS Servis s.r.o. Košice, prevádzka: Trieda SNP 88, Košice.
Cena stravného lístka za jeden obed u tohto dodávateľa je stanovená na sumu 3,13 €.

Dovoz stravy do domácnosti v obedári prostredníctvom opatrovateľskej služby, je zabezpečovaný za úhradu 0,75 € / 1 obed.

Účelový príspevok mesta Košice na stravovanie dôchodcov
Mestská časť Košice-Západ poskytuje príspevok dôchodcom s trvalým pobytom na Terase.

Podmienky pre vyplácanie príspevku:

  1. dôchodok je  jediným zdrojom príjmu žiadateľa a nepresahuje sumu 500,00 € mesačne,
  2. súbeh dôchodku a ďalšieho príjmu žiadateľa nepresahuje sumu 500,00 € mesačne,
  3. príjem žiadateľa a príjem s  ním posudzovanej osoby  s ktorou žije v spoločnej domácnosti nepresahuje sumu 500,00 € mesačne/osoba.


V prípade splnenia podmienok pre poskytnutie účelového príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 €/ 1 obed je potrebné, aby dôchodca vyplnil Žiadosť o príspevok na stravovanie, ktorej súčasťou je platné Rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava o priznaní dôchodku a uzatvoril Dohodu o zabezpečení spoločného stravovania na miestnom úrade, oddelení sociálnom. Následne dôchodca túto dohodu predloží v ním vybranom stravovacom zariadení, ktoré mu poskytne informácie o spôsobe úhrady ceny obedov, čase stravovania a ďalšie súvisiace informácie.

Formulár žiadosti je dostupný aj tu.

Potrebné informácie a  tlačivo žiadosti poskytuje Sociálne oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice v kancelárii č. 309, tel.: 055/7883272, e-mail: miestnyurad@kosicezapad.sk.

Dokumenty

Nastavenia cookies